DRAAGBIBLIOTHEEK Buidelbieb
– Algemene voorwaarden –

RESERVEREN

Reserveren van een doek of drager kan via het online reservatiesysteem.

Dit kan min. 2 dagen, max. 6 maanden van tevoren. Een doek of drager wordt pas vastgelegd na betaling van de te betalen som (uitgezonderd borg). De borg dient betaald te worden ten laatste vooraleer de huurtermijn ingaat. De betaling hiervan is de verantwoordelijkheid van de huurder. Wordt deze niet op tijd betaald, dan heeft Het Buidelkonijn – Sara Stappers (BTW BE 0882.355.649), hierna HET BUIDELKONIJN, het recht de verhuur te annuleren met behoud van het betaalde bedrag.

De reservering is pas definitief na akkoord van HET BUIDELKONIJN, betaling van de huurkost en ondertekening van de huurovereenkomst. De huurder verklaart het inschrijvingsformulier correct en volledig te hebben ingevuld.

Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de doek/drager (door overmacht of een onopzettelijke vergissing), wordt de huurder daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de huurder dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.

HUURTERMIJN

Huren kun je voor minimaal 4 en maximaal 28 dagen. Voor het uitgebreid testen van een drager raad ik 1 à 2 weken aan (al naargelang het aantal draagmomenten). Uiteraard staat het je helemaal vrij de lengte van de huurtermijn zelf vast te leggen. Wil je door omstandigheden langer dan 28 dagen huren? Neem contact op via info@hetbuidelkonijn.be en we kijken wat we voor je kunnen doen!

Indien de goederen worden teruggebracht, dient er minimaal 3 werkdagen voor de afloop van de huurtermijn contact opgenomen te worden met HET BUIDELKONIJN via e-mail of telefoon. Wordt deze termijn niet nageleefd, dan staat het HET BUIDELKONIJN vrij extra kosten aan te rekenen bij laattijdig inleveren van de drager/doek.

Doeken/dragers worden pas meegegeven na het voldoen van de betaling. Bij bankoverschrijving, dient de betaling op de rekening van HET BUIDELKONIJN te staan op het moment van afgifte/verzending. De doek/drager dient weer terug in het bezit te zijn van HET BUIDELKONIJN uiterlijk op de laatste dag van de huurtermijn.

TARIEVEN EN BETALING

Betalen van de huurkost gebeurt bij voorkeur via de online via de webshop www.hetbuidelkonijn.be/buidelbieb. Je vindt daar ook alle tarieven.

Het kan contant op het moment van afhaling in Bassevelde of via bankoverschrijving op rekeningnummer BE61 7390 1298 0217 (BIC KREDBEBB), t.a.v. HET BUIDELKONIJN – SARA STAPPERS, Dorp 65 bus 4, 9968 Bassevelde.

De kosten voor verhuur bedraagt 1,00 euro per product per dag samen met een administratiekost van 2 euro per product, met een minimum van 4 en een maximum van 28 dagen. Daarenboven dient er een borg betaald te worden van minimaal € 50 per doek/drager. De waarborg varieert per doek/drager en staat vermeld op de website.

Een extra waskost van € 5 kan aangerekend worden enerzijds op aanvraag van de huurder voor ontvangst, anderzijds indien de drager/doek in een rookomgeving werd gebruikt of indien deze in contact kwam met huisdieren. De huurder voorziet om dergelijke informatie, in de mate van het mogelijke, aan te geven bij reservatie. Hiervoor zijn de nodige velden voorzien op het online reservatieformulier.

In uitzonderlijke gevallen kunnen doeken en/of dragers langdurig worden uitgeleend. Hiervoor dient contact opgenomen te worden via info@hetbuidelkonijn.be.

Bij annuleren van een reservatie minstens 7 dagen voor de start van de huurtermijn, wordt het huurbedrag ingehouden, maar mag de huurder voor dit betaalde bedrag op een andere, nader af te spreken datum een drager huren. Wanneer er binnen de 7 dagen voor de start van de huurtermijn wordt geannuleerd, wordt het volledige huurbedrag, exclusief waarborg, ingehouden als schadevergoeding.

Voor extra informatie omtrent het afstellen van de drager kan bij afhalen een afstelmoment worden geboekt voor 7,5 euro (max. 15 minuten) per gehuurd item. Dit dient van tevoren aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier. Wil je meerdere dragers passen alvorens een model te kiezen om te huren, dan boek je eerst een draagconsult.

BETALINGSMETHODES

Betalingen kunnen worden ontvangen als volgt:

  • online via de webshop: Jouw betaling kan online via verschillende betaalmethoden verwerkt worden (bancontact, visa, applicatie van uw eigen bank, PayPal, …). Hiervoor gebruikt Het Buidelkonijn Mollie.com om de betaling te verwerken. Deze manier heeft de voorkeur omdat zo ook meteen de voorraad bijgehouden wordt online. Andere buidelbiebgebruikers kunnen zo onmiddelijk zien wanneer een bepaald item nog beschikbaar is in de bibliotheek.
  • contant: bij afhaling van de drager/doek bij HET BUIDELKONIJN te Bassevelde.
  • bankoverschrijving1: via BE61 7390 1298 0217 (BIC KREDBEBB).

1 Hou bij overschrijving rekening met 2 tot 3 werkdagen. Bij afhaling binnen de 3 werkdagen na overschrijving, gelieve een betalingsbewijs mee te brengen.

WAARBORG

Tot naleving van zijn verplichtingen zal de huurder bij de ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom van minimaal € 50 per gehuurde doek/drager aan HET BUIDELKONIJN betalen.
De waarborg varieert per doek/drager en staat vermeld op de website. Deze waarborg zal door HET BUIDELKONIJN aan de huurder worden teruggegeven (contant dan wel via bankoverschrijving) indien de huurder tegen uiterlijk de in deze overeenkomst voorziene einddatum, de uitgeleende goederen volledig en in goede staat aan HET BUIDELKONIJN heeft terugbezorgd.

Indien wordt vastgesteld dat de drager/doek moet worden gewassen omwille van rook of dierenhaar, en dit niet werd aangegeven in de huurovereenkomst en/of online reservatieformulier, behoudt HET BUIDELKONIJN het recht de waarborg te laten vervallen.

Indien de huurder de doek/drager niet zou terugbrengen tegen de voorziene datum, dan verbindt de huurder er zich bij deze overeenkomst toe dat de door hem gegeven waarborg mag komen te vervallen in het voordeel van HET BUIDELKONIJN als schadevergoeding ingevolge het niet-naleven van de door de huurder aangegane contractuele verbintenis.

De huurder erkent tevens dat het vervallen van de huurwaarborg in het voordeel van HET BUIDELKONIJN geen enkele afbreuk doet aan het exclusief eigendomsrecht van de verhuurder op de uitgeleende goederen.

HUURDERSRECHTEN EN – PLICHTEN

De huurder beschikt vrij over de doek/drager, weliswaar binnen de globale huurvoorschriften. De huurder dient als een goed huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de betreffende goederen. De doek/drager dient door de huurder proper en ordelijk teruggebracht te worden.

Goederen dienen niet te worden gewassen door de huurder, tenzij noodzakelijk om verdere schade te vermijden. In dat geval dient HET BUIDELKONIJN daarvan vooraf schriftelijk via mail op de hoogte te worden gebracht. Eventuele vlekken dienen oppervlakkig schoongemaakt te worden met een zacht detergent geschikt voor delicate stoffen. Indien er gewassen wordt in de wasmachine dient de doek/drager op een wolwasprogramma (koud of 30°) gewassen te worden, samen met een vlekkenvanger of kleurendoekje, of op een andere manier na overleg met HET BUIDELKONIJN.

Het is niet toegestaan te roken wanneer de doek of drager in gebruik is of wordt vastgehouden. Indien er binnenshuis wordt gerookt, behoort de huurder dit te melden bij reservering van de drager/doek, en wordt een extra kost aangerekend van € 5 voor het wassen van de doek/drager.

Huisdieren dienen weggehouden te worden bij de doek/drager. Ze kunnen schade veroorzaken aan de dragers en doeken. Ook hiervoor geldt dat dit moet worden aangegeven op het reservatieformulier en/of de huurovereenkomst.

Houdt de doek/drager uit de buurt van alle producten die de doek kunnen bevuilen en/of beschadigen (bv. rode wijn, nagellak, olie, scharen,tekenstiften,…). HET BUIDELKONIJN behoudt het recht extra waskosten van de borg af te houden indien de drager/doek meer dan normaal bevuild is.

VEILIGHEID

HET BUIDELKONIJN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten.

Doeken en dragers moeten steeds worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant). De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen.

HET BUIDELKONIJN biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op het reservatieformulier.

SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL

HET BUIDELKONIJN verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze uit te lenen. Desalniettemin rust het gebruik van de uitgeleende goederen uitsluitend en ten allen tijde op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent de doek/drager in goede staat te hebben ontvangen.

Indien een drager/doek beschadigd wordt ontvangen door de huurder, dient de huurder HET BUIDELKONIJN meteen op de hoogte te stellen, en de drager/doek niet te gebruiken. In dit geval zal het huurbedrag (met uitzondering van andere kosten) worden teruggestort.

Om slijtage van de gespen te voorkomen, worden dragers niet elke keer volledig gewassen, maar enkel oppervlakkig gereinigd. Er is bijgevolg geen garantie dat ze volledig vlekvrij zijn. Indien je bij binnenkomst van de drager/doek een vlek opmerkt, dan hoort dit meteen gemeld te worden. Zo niet, wordt ervan uit gegaan dat deze vlek door de huurder is toegebracht, waarna extra waskosten in rekening worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen en sabbelpads meegeleverd bij dragers of doeken dienen te allen tijde terug binnengebracht te worden aan het einde van de huurtermijn.

HET BUIDELKONIJN behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen.

In geval van schade, verlies of diefstal, wordt een vergoeding bepaald, die overeenkomt met de werkelijke herstel- of vervangingskost.

ACCESSIORES

Bij een doek/drager kunnen extra accessoires gehuurd worden. Deze zitten gratis in de service indien deze noodzakelijk zijn om de doek/drager op een veilige en/of hygiënische manier te gebruiken. Bijvoorbeeld: zitverkleiners, sabbelpads, rugpanden, …

LEVERING

Doeken of dragers dienen persoonlijk opgehaald en teruggebracht te worden door de persoon die de reservatie deed.

ANDERE

HET BUIDELKONIJN biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier.

PRIVACY

HET BUIDELKONIJN erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in het reservatieformulier of de huurovereenkomst, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de huur.

E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van HET BUIDELKONIJN, maar worden nooit aan derden doorgegeven zonder uw schriftelijke toestemming. Uitzonderingen hierop zijn de partners waarmee Het Buidelkonijn samenwerkt om de functionaliteit van de website te kunnen garanderen. Bijvoorbeeld Mollie.com om de betaalverwerking te doen of Mailchimp.com om e-mails te verzenden.

De huurder behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen. Over de verwerking van uw gegevens vindt u meer informatie in de privacyverklaring.

Buy now